f Aktivnosti na očuvanju ribljeg fonda u sušnom periodu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Aktivnosti na očuvanju ribljeg fonda u sušnom periodu

08.08.2012

Povodom učestalih uginuća riba u ribolovnim vodama koja su izazvana promenama hidrološkog režima usled dugotrajnih suša, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je početkom letnjeg perioda pozvao korisnike ribolovnih voda na teritoriji AP Vojvodine da preduzmu sve potrebne mere kako bi se sprečila dalja pojava pomora.

Nadležna pokrajinska inspekcija za ribarstvo vrši redovan nadzor nad radom korisnika ribolovnih voda kao i nad akcidentnim situacijama na terenu.

U cilju održavanja ribljih staništa i plodišta, Pokrajinski sekretarijat izdvaja namenska sredstva za revitalizaciju ribljih plodišta, produbljivanje i odmuljivanje dovodnih i odvodnih kanala i uređenje oštećenih i ugroženih ribljih staništa. Tokom 2011. godine, u te svrhe izdvojeno je 7.247.619,00 dinara, a u pripremi su i novi projekti. Za upumpavanje vode iz kanala Palić-Tisa u Palićko i Ludaško jezero kao preventivna mera za sprečavanje eventualnog uginuća i održavanje vodnog režima povoljnog za riblji fond, izdvojena su namenska sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=2533

Povratak...