f Seminar stanarima „Zelenih zgrada” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Seminar stanarima „Zelenih zgrada”

07.08.2012

Kao jedan od najvećih problema životne sredine u Srbiji, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je tokom prethodnih godina prepoznalo nizak nivo upravljanja otpadom. Problemi nastaju kao posledica slabo razvijene infrastrukture, ali i loših navika i nedovoljne brige za okolinu. Zbrinjavanje komunalnog ili gradskog otpada je jedan od ekoloških problema koji je prisutan u svim gradovima Srbije, pa i u Subotici. Prema rečima, koordinatora marketing aktivnosti, Ljiljane Krajnović, ovo je predstavnike Udruženja TERRA'S podstaklo da realizuju projekat „Zelene zgrade Subotice“ .

Projekat, čije sprovođenje je otpočela prošle godine uz podršku Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, nastavilo se i ove, a finansiran je od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Gradske uprave Subotica, preko Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Cilj ovog projekta je, između ostalog, motivacija što većeg broja građana za učešće u procesu selekcije otpada na mestu nastanka (u stanovima i kućama). Razumevanje, učešće i šira podrška javnosti, od presudne je važnosti za uspeh projekta. Kako je Krajnovićeva naglasila, razvoj sistema upravljanja otpadom zahteva rast društvene i lične odgovornosti svih učesnika u oblasti zaštite životne sredine, a preduslov je podizanju kvaliteta življenja. Ovaj proces ujedno zahteva veći angažman vlasti i stvaranje podzakonskih dokumenata koji treba da podstaknu selekciju i reciklažu svih vrsta otpada.

Takođe, projektom je predviđena i edukacija različitih ciljnih grupa o značaju zaštite životne sredine, pre svega kroz informisanje o mogućnostima selekcije i reciklaže komunalnog otpada, kao i o značaju zakona o Arhuskoj konvenciji, te mogućnostima koje su zagarantovane ovim zakonom: pravo o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine. U skladu sa tim, juče, 7. avgusta, je u prostorijama Otvorenog univerziteta u Subotici održan seminar namenjen stanarima i predstavnicima kućnih saveta.

Glavna tema seminara bila je značaj primarne selekcije komunalnog otpada, kao i mogućnosti reciklaže istog o čemu je ispred otkupne stanice „Eco Fenix B Team“, koja je uključena u akciju odvajanja sekundarnih sirovina, govorila Ljubica Bertović.

Podsećanja radi, obaveza stanara kroz ovaj projekat je da u džambo džakove postavljene u posebnoj prostoriji zgrade, odnose prethodno selektovani komunali otpad, tačnije, papir i plastiku. U projekat je uključena otkupna stanica „Eco Fenix B Team“, koja je  zadužena za odnošenje ambalažnog otpada. Iz njihovih izveštaja će se utvrditi tačne količine sekundarnih sirovina, a prikupljena sredstva se uplaćuju na račun Skupštine stanara i troše se namenski za podmirivanje zajedničkih troškova i održavanje zgrade.

Cilj ovog projekta je podizanje nivoa svesti o problemu otpada kao ozbiljnom zagađivaču životne sredine i smanjenje količine čvrstog komunalnog otpada kroz zajedničke aktivnosti različitih subjekata.

Ove godine je u projekat uključeno pet zgrada, s tim da svi zainteresovani mogu i dalje da se prijavljuju na telefone Udruženje TERRA’S i Regionalnog Arhus centra: 024 554 600 (lokal: 123 i 127).

Povratak...