f Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada - električnog i elektronskog otpada od operatera „Centar za reciklažu" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada - električnog i elektronskog otpada od operatera „Centar za reciklažu"

18.07.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada - električnog i elektronskog otpada od strane operatera preduzeća za reciklažu metala „CENTAR ZA RECIKLAŽU" d.o.o. Beograd („CE-Z-AR" d.o.o. Beograd) ul. Tome Buše br. 14., 11250 Železnik-Beograd.

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08. novembra 2011. godine privredno društvo „CENTAR ZA RECIKLAŽU" d.o.o. Beograd, sa adresom u ul. Tome Buše br. 14, 11250 Železnik-Beograd (registrovan u APR sa matičnim brojem 17194798 i šifrom pretežne delatnosti 38 32 - za delatnost ponovna upotreba razvrstanih materijala, kao i za spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu) podnelo navedeni Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Beogradu (br. predmeta 19-00-00700/2011-02 od 08. novembra 2011. godine).

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima je upravljanje neopasnim i opasnim otpadom - električnim i elektronskim otpadom (delatnost skladištenje otpada) na lokaciji u Beogradu - K.P. 2263/1, 2265/1, 2266/1 i deo KP 7522 u K.O. Železnik, GO Čukarica, Beograd.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 16. avgust 2012. godine, na e-mail: marina.milojevic@ekoplan.gov.rs.

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada br.1, 11070 Novi Beograd, kancelarija 522, peti sprat od 11h -13h.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-prijemu-Zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-skladistenje-neopasnog-i-opasnog-otpada-elektricnog-i-elektronskog-otpada-od-operatera-Centar-za-reciklazu--1804-c83-content.htm

Povratak...