f Obaveštenje o javnom uvidu, prezentaciji i javnoj raspravi Izveštaja o bezbednosti operatera "MB Gas Oil" d.o.o. Beograd, za skladište TNG Padinska skela - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o javnom uvidu, prezentaciji i javnoj raspravi Izveštaja o bezbednosti operatera "MB Gas Oil" d.o.o. Beograd, za skladište TNG Padinska skela

18.07.2012

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS", br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon i 43/11-US), Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti, operatera „MB Gas Oil" d.o.o. Beograd, za skladište TNG-a Padinska Skela.

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, soba 134 ili 151, svakog radnog dana od 11-13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta 43-45, sala 503A, V sprat, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Javna rasprava i prezentacija biće održana 22. avgusta 2012. godine, u prostorijama Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta 43-45, sala u suterenu, sa početkom u 12 časova.

Obavestenje o javnom uvidu, prezentaciji i javnoj raspravi  Izvestaja o bezbednosti, operatera „MB Gas Oil" d.o.o. Beograd, za skladiste TNG-a Padinska Skela".

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-javnom-uvidu-prezentaciji-i-javnoj-raspravi-Izvestaja-o-bezbednosti-operatera-MB-Gas-Oil-d-o-o-Beograd-za-skladiste-TNG-Padinska-skela-1803-c83-content.htm

Povratak...