f Obaveštenje o Zahtevu za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada - električnog i elektronskog otpada operatera „JUGO - IMPEH E.E.R." d.o.o. Niš - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o Zahtevu za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada - električnog i elektronskog otpada operatera „JUGO - IMPEH E.E.R." d.o.o. Niš

04.07.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 88/10) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu Zahteva za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada - električnog i elektronskog otpada (rednog br. 379) od strane operatera privredno društvo „JUGO - IMPEH E.E.R." d.o.o. Niš, ul. Bulevar 12. februar bb., opština Crveni krst.

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 06. marta 2012. godine privredno društvo „JUGO - IMPEH E.E.R." d.o.o. iz Niša, sa adresom u ul. Bulevar 12. februar bb., opština Crveni krst (registrovan u APR sa matičnim brojem 20604735 i šifrom pretežne delatnosti 38 32 - za delatnost ponovna upotreba razvrstanih materijala, kao i za spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu) podnelo navedeni Zahtev za izmenom i dopunom Rešenja (rednog br. 379) i za delatnost skladištenje otpada na novoj lokaciji u Nišu (br. predmeta 19-00-00461/01/2010-02 od 06. marta 2012. godine).

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima je upravljanje neopasnim otpadom - električnim i elektronskim otpadom (delatnost skladištenje otpada) na novoj lokaciji u Nišu na K.P. 10998/154 u K.O. Ćele Kula, Niš.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 16. jul 2012. godine, na e-mail: marina.milojevic@ekoplan.gov.rs.

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada br.1, 11070 Novi Beograd, kancelarija 522, peti sprat od 11h -13h.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-Zahtevu-za-izmenu-i-dopunu-Resenja-o-izdavanju-integralne-dozvole-za-skladistenje-i-tretman-neopasnog-i-opasnog-otpada-elektricnog-i-elektronskog-otpada-operatera-JUGO-IMPEH-E-E-R-d-o-o-Nis-1795-c83-content.htm

Povratak...