f Izrada nacionalnog metaregistra za informacije o životnoj sredini - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izrada nacionalnog metaregistra za informacije o životnoj sredini

02.07.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije i Agencija za zaštitu životne sredine su uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju pokrenuli projekat izrade nacionalnog metaregistra za informacije o životnoj sredini, a u cilju sprovodjenja Strategije za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija („Sluzbeni glasnik RS”, broj 103/11).

Ekoregistar će sadržati informacije u posedu nadležnih ministarstava i drugih državnih institucija, opštinskih i gradskih uprava za životnu sredinu, zaštićenih prirodnih dobara i upravljača, kao i sve dostupne podatke o stanju svih medijuma životne sredine (stepenu zagađenja vazduha, vode i zemljišta), otpadu, zagađivačima, flori i fauni i dr. Osnovni cilj izrade Ekoregistra je da se javnosti omogući lak, brz i jednostavan pristup informacijama o životnoj sredini, i unapredi opšta dostupnost informacija iz ove oblasti. Po pitanju informacija koje nisu dostupne u elektronskom ili drugom obliku. Ekoregistar će korisnike upoznati sa time koja institucija je nadležna za njihovo publikovanje, dati prikaz kontakt podataka nadležnih osoba u datoj instituciji, kao i opis procedure za podnošenje zahteva za pristup željenoj informaciji ili dokumentu.

Izvor: Tim za izradu Ekoregistra

Povratak...