f Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada i tretman opasnog otpada privrednog društva „Ferosirovina“ d.o.o. - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada i tretman opasnog otpada privrednog društva „Ferosirovina“ d.o.o.

18.06.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/2010), objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada i tretman opasnog otpada, od strane Društva za promet i reciklažu sekundarnih sirovina „Ferosirovina" d.o.o. Osipaonica, Grad Smederevo, ul. Dragutina Obradovića br. 27. 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 30. marta 2012. godine privredno društvo „Ferosirovina" d.o.o. iz Osipaonice, sa adresom u ul. Dragutina Obradovića br. 27, Grad Smederevo (registrovano kod APR sa matičnim brojem 20234768 i šifrom pretežne delatnosti broj 37100 - reciklaža metalnih otpadaka i ostataka), podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada  i tretman opasnog otpada na lokaciji u Osipaonici, Grad Smederevo (broj predmeta 19-00-00214/2012-02).

Aktivnosti koje ovo privredno društvo preduzima su upravljanje neopasnim i opasnim otpadom, odnosno obavlja delatnosti skladištenja neopasnog i opasnog otpada (otpadni metali, otpad od električne i elektronske opreme, olovne baterije) i tretmana opasnog otpada (kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance).

Lokacija postrojenja za upravljanje neopasnim i opasnim otpadom privrednog društva „Ferosirovina" d.o.o. Osipaonica, Grad Smederevo, nalazi se na katastarskim parcelama broj 4933/48 i broj 4933/91 KO Osipaonica, grad Smederevo.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je do 29. juna 2012. godine, na e-mail: dragana.ljumovic@ekoplan.gov.rs.

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 522, od 10h - 12h.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-prijemu-Zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-skladistenje-neopasnog-i-opasnog-otpada-i-tretman-opasnog-otpada-privrednog-drustva-Ferosirovina-d-o-o--1777-c83-content.htm

Povratak...