f Metaregistar ekoloških podataka - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Metaregistar ekoloških podataka

23.05.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije i Agencija za životnu sredinu su uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) pokrenuli projekat izrade nacionalnog metaregistra za informacije o životnoj sredini. Tim povodom je 23. maja, održan skup na kojem je odmah na početku potpisan Sporazum o saradnji između Misije OEBS u Srbiji i Agencije kojim se definišu zajedničke aktivnosti na povećanju dostupnosti informacija o životnoj sredini.

Kako je istaknuto metaregistar će biti u elektronskom obliku, i predstavljaće bazu podataka i portal ka postojećim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti životne sredine koji su dostupni na Internetu. Metaregistar će, između ostalog, sadržati informacije u posedu nadležnih ministarstava i državnih institucija, opštinskih i gradskih uprava za životnu sredinu, zaštićenih prirodnih dobara i upravljača, kao i sve dostupne podatke o stanju flore i faune, zagađivačima, stepenu zagađenja vazduha, vode i zemljišta.

Osnovni cilj izrade metaregistra je da se javnosti omogući lak, brz i jednostavan pristup informacijama o životnoj sredini, i unapredi opšta dostupnost informacija iz ove oblasti javnosti. Po pitanju informacija koje nisu dostupne u elektronskom ili drugom obliku, metaregistar će korisnike upoznati sa time koja institucija je nadležna za njihovo prikupljanje i publikovanje, i dati prikaz kontakt podataka nadležnih osoba u datoj instituciji, kao i opis procedure za podnošenje zahteva za pristup željenoj informaciji ili dokumentu. Završetak projekta i izrade metaregistra su planirani za novembar 2012. godine.

Nakon predstavljanja „Ekoregistra“ usledila je diskusija predstavnika pedesetak ekoloških organizacija iz cele Srbije među kojima i, Snježana Mitrović, rukovodilac Regionalnog Arhus centra Subotica i projekt menadžer Udruženja TERRA’S. Smatrajući Suboticu kao lidera u ovoj oblasti, podsetila je na iskustvo pri osnivanju Info eko centra, koji je prerastao u Arhus centar i Kontakt centar koji imaju važnu ulogu u informisanju i edukaciji, ali i rešavanju ekoloških problema i obezbeđivanju učešća građana u odlučivanju, te umrežavanja NVO.

            - Da bi projekat „Ekoregistar“ uspeo, neophodno je krenuti odozdo prema gore, odnosno uspostaviti saradnju sa lokalnim samoupravama koje se moraju podsetiti na zakonsku regulativu prema kojoj su dobili mnoga ovlašćenja, ali i obaveze. Morali bi imati svoje sajtove u sklopu kojih i linkove prema institucijam, preduzećima, ustanovama i civilnim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine. „Spuštanjem“ na niži nivo obezbediće se opstanak „Ekoregistra“ i nakon završetka projekta, mišljenja je Snježana Mitrović, što su podržali i ostali učesnici, te dodala da bi shodno Strategiji o primeni Arhuske konvencije, važnu ulogu u implementaciji ovog projekta mogu pružiti već formirani Regionalni Arhus centri.

            Inače, izrada megaregistra je uslov za sprovođenje direktive Evropske komisije o dostupnosti informacijama o životnoj sredini, kao i preporuka definisanih u Strategiji za primenu Konvencije, čiju izradu je podržao OEBS.

Povratak...