f Implementacija Direktive o zaštiti od buke u Srbiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Implementacija Direktive o zaštiti od buke u Srbiji

07.05.2012

Zakon o zaštiti životne sredine od buke i prateći podzakonski propisi su doneti u periodu od 2009. do 2010. godine.  Zakon i prateći propisi su u potpunosti transponovali Direktivu o proceni i upravljanju bukom u životnoj sredini (2002/49/EZ) u zakonodavstvo Srbije. Jedna od novina koje je doneo Zakon je izrada strateških karata buke. Strateške karte buke predstavljaju stanje buke u životnoj sredini. Iz strateških karata se mogu očitati mesta na kojima je nivo buke viši od dozvoljenog i te karte služe kao osnova za izradu akcionih planova za zaštitu stanovništva od buke. S obzirom da u Srbiji nema mnogo iskustva u izradi karata buke, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja se obratilo za pomoć u okviru programa G2G.

Program predstavlja pomoć Vlade Kraljevine Holandije Vladi Republike Srbije. Projekat je počeo da se realizuje u oktobru 2011. godine i trajaće do kraja 2012. godine, a vode ga Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Holandska Agencija za zaštitu životne sredine DCMR.

U okviru programa do sada su održani sledeći seminari:

Prvi dvodnevni seminar Buka i zdravlje (štetni uticaji buke na zdravlje ljudi) i Izrada strateških karata buke (kako obezbediti pouzdane podatke za izradu strateških karata buke) je održan 29. i 30. novembra u Beogradu.

Drugi dvodnevni seminar Buka i izrada akcionih planova i Buka koja nije pokrivena Direktivom, akustičko zoniranje, obaveštavanje javnosti i prostorno planiranje, održan je 7. i 8. februara u Beogradu.

Dvodnevnu obuku o izradi strateških karata buke, 12. i 13. marta u Agenciji za zaštitu životne sredine  DCMR, u Roterdamu je pohađalo pet predstavnika iz Srbije. U okviru ove obuke oni su pripremili podatke za deo Beograda koji je služio za obuku kako treba prikupiti podatke i izraditi stratešku kartu buke Dvodnevni seminar Buka i zdravlje je održan 5. i 6. aprila u Beogradu.

Pilot projekat je održan 11. aprila u Beogradu. Na njemu su analizirane karte izrađene u martu u Holandiji, utvrđene su „crne tačke" i određene tihe zone u okviru pilot projekta. Merenjem su provereni nivoi buke iz karata.

Prezentacije sa svih seminara možete preuzeti ovde.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Implementacija-Direktive-o-zastiti-od-buke-u-Srbiji-1718-c32-content.htm

Povratak...