f Polaganje stručnog ispita za ribara - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Polaganje stručnog ispita za ribara

03.05.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 15. maja 2012. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 14. maja 2012. godine.

Kandidati čije prijave stignu posle 14. maja, NEĆE moći da polažu 15. maja, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

Pravo prijave imaju lica starija od 18 godina. Prijava se podnosi Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd i sadrži sledeće podatke:

1. vrsta stručnog ispita za koji se prijavljuje;

2. ime i prezime kandidata;

3. jedinstveni matični broj kandidata;

4. prebivalište i adresa stanovanja.

Uz prijavu se prilažu sledeća dokumenta:

1. uverenje o državljanstvu - original ili overena fotokopija;

2. izvod iz matične knjige rođenih - original ili overena fotokopija;

3. dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Broj žiro računa na koji se vrši uplata republičke administrativne takse je 840-742221843-57, poziv na broj 59-013, a iznos uplate je 1000 dinara. Obaveštenje o datumu, vremenu i mestu održavanja stručnog ispita biće objavljeno najmanje 15 dana pre datuma njegovog održavanja na internet prezentaciji ministarstva. Stručni ispit polaže se pisano.

Materijal potreban za pripremu stručnog ispita za ribara možete da preuzmete ovde.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Polaganje-strucnog-ispita-za-ribara-1713-c34-content.htm

Povratak...