f Konkurs za (su)finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana 2012 - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konkurs za (su)finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana 2012

04.04.2012

Povodom 22. aprila, Dana planete Zemlje, a u skladu sa budžetom Grada Subotice za 2012. godinu i Finansijskim planom funkcije 560 - Fond za zaštitu životne sredine za 2012. godinu - pozicija 25 (Programi - projekti NVO na osnovu javnog konkursa), Gradska uprava preko Sekretarijata za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine - Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, raspisuje

K O N K U R S

za (su)finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana na teritoriji grada Subotice iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredineu 2012. godini.

 Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana koja se u okviru svoje aktivnosti prvenstveno bave pitanjima zaštite životne sredine na teritoriji grada Subotice.

Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj raspisuje Konkurs za dodelu finansijskih sredstava radi realizacije projekata udruženja građana u 2012. godini, koji će promovisati zaštitu životne sredine i održivi razvoj kroz konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, podizanja ekološke svesti javnosti, umrežavanja i programa edukacije (kampovi, eko-škole, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti, javne kampanje i sl.) na teritoriji grada Subotice.

OPŠTI USLOVI KONKURSA: 

1.       Na konkursu za (su)finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije grada Subotice sa jednim projektom.

2.       Projekti se podnose na obrascu koji se može preuzeti ovde.  Rok za podnošenjeprijava je 20.04.2012. godine.

3.       Potrebna dokumentacija: 

-          Pravilno popunjen gore navedeni obrazac - UPITNIK za (su)finansiranje projektnih aktivnosti udruženja građana na teritoriji Grada Subotice iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine u 2012. godini;

-          Kopija registracije udruženja;

-          Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta, ili izjava koordinatora projekta sa kojom se garantuje finansiranje od strane drugog donatora, uz fotokopiju ugovora ili nekog drugog validnog dokumenta 

-          Ukoliko su za izvođenje projekta potrebne saglasnosti ili dozvole (u skladu sa važećim propisima), iste je potrebno unapred pribaviti i priložiti uz konkursnu dokumentaciju 

4.       Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

5.       Troškovi dela projekta za koje se traži (su)finansiranje od strane Grada Subotice, ne mogu prelaziti iznos od 70.000,00 dinara.

 Ukupan iznos predviđenih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 1.000.000,00 dinara.

6.       Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:

-          nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, posebno biodiverziteta;

-          dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;

-          broj učesnika nosioca projekta;

-          medijski publicitet (društvene mreže, televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije).

7. Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o (su)finansiranju projekata je 27.04.2012. godine.

8. Rok završetka projekta je 31.12.2012. godine.

9. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

10. Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: «Prijava na konkurs udruženja građana», Gradska uprava; Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj; Subotica, Trg slobode 1. Mogu se dostaviti poštom, ili lično - na šalteru 5 Uslužnog centra Gradske uprave Subotica, Trg slobode 1. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon             024/626-789      , kontakt osoba Vesna Tulenčić.

11. Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova i dokazima o namenskom korišćenju sredstava.

 

Povratak...