f Javni poziv poslovnim bankama za učešće u programu kreditiranja fizičkih lica za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u 2012. godini - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni poziv poslovnim bankama za učešće u programu kreditiranja fizičkih lica za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u 2012. godini

28.03.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije raspisuje  Javni poziv poslovnim bankama za učešće u programu kreditiranja fizičkih lica za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u 2012. godini,  u cilju uštede energije i očuvanja životne sredine. 

1. Predmet poziva

Pozivaju se poslovne banke koje su zainteresovane za učešće u programu kreditiranja fizičkih lica za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u 2012. godini da dostave Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja (u daljem tekstu: Ministarstvo) prijavu u skladu sa uslovima navedenim u ovom pozivu.

U prijavi je potrebno obavezno navesti: naziv i sedište banke, matični broj i PIB, lice ovlašćeno za zastupanje, broj rešenja NBS o izdavanju dozvole za rad. U prijavi se mogu navesti svi ostali podaci koji se mogu smatrati relevantnim za realizaciju programa.

Fond za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu:Fond) će podržati ovaj program bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu do 300.000.000,00 dinara u vidu subveniconisanja kamate po kreditima za realizaciju ovih projekata.

2. Korisnici kredita

Korisnici sredstava Fonda su poslovne banke, a korisnici kredita su fizička lica. Korisnici kredita će zahteve za odobrenje kredita sa potrebnom dokumentacijom dostavljati bankama.

3. Namena

Krediti su namenjeni za izvođenje radova i nabavku opreme kojima će se unaprediti energetska efikasnost objekata u okviru projekata za rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata individualnog stanovanja i odnose se na:

1) nabavku i postavljanje izolacije i zamenu  spoljašnje stolarije;

2) nabavku i ugradnju energetski efikasnijih peći, kotlova ili podstanica, odnosno revitalizaciju  postojećih, nabavku i ugradnju sistema za regulaciju potrošnje toplotne energije (pumpe sa promenljivim protokom, termostatski ventili, regulatori protoka, itd.), revitalizaciju ili zamenu sistema za razvod tople vode u  smislu eliminacije curenja vode i postavljanja izolacije;

3) smanjenje korišćenja električne energije za grejanje korišćenjem grejne opreme veće energetske efikasnosti (toplotne pumpe), energetski efikasne opreme za  sagorevanje biomase, solarnih kolektora, povećanje efikasnosti termotehničkih sistema ugradnjom sistemima automatske  regulacije;

4)  nabavku  i ugradnju energetski efikasne opreme za sagorevanje biomase;

   5) izvođenje drugih radova i nabavku opreme kojom se unapređuje energetska efikasnost.

Kredit se ne može koristiti za reprogram postojećih kredita kod iste banke ili refinansiranje postojećih kredita kod druge banke. 

4. Uslovi kreditiranja 

Fond će subvencionisati kamatnu stopu poslovne banake kod koje se fizičko lice zadužilo. Valuta kredita je dinarska ili EUR.

(1) Za kredite odobrene u dinarima:

- maksimalni iznos kredita je 1.500.000,00 dinara, sa rokom otplate do 60 meseci;

- troškove obrade kredita snosi korisnik kredita i oni ne mogu biti veći od 1% jednokratno od iznosa kredita;

- Fond će subvencionisani iznos kamate obračunate po kamatnoj stopi od deset procentnih poena na godišnjem nivou od odobrenog iznosa kreditnih sredstava uplatiti banci unapred za ukupan period otplate kredita, a na osnovu obračuna iznosa kamate na kreditna sredstva koji banka dostavlja Fondu;

- Uplaćeni iznos kamate smatra se konačnim iznosom kamate;

(2) Za kredite odobrene u evrima:

- maksimalni iznos kredita je 15.000,00 evra, sa rokom otplate do 120 meseci i sa minimalnim učešćem korisnika kredita od 30% od vrednosti projekta;

- troškove obrade kredita snosi korisnik kredita i oni ne mogu biti veći od 0,5% jednokratno od iznosa kredita;

- Fond će subvencionisani iznos kamate obračunate po kamatnoj stopi od pet procentnih poena na godišnjem nivou od odobrenog iznosa kreditnih sredstava uplatiti banci unapred za ukupan period otplate kredita u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, a na osnovu obračuna iznosa kamate na kreditna sredstva izraženog u evrima koji je banka prethodno dostavila Fondu;

- Uplaćeni iznos kamate smatra se konačnim iznosom kamate.

Subvencionisani iznos kamate u iznosu do 300.000.000,00 dinara će se finansirati u skladu sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, razdeo 23.2, funkcija 560, ekonomska klasifikacija 452 - Subvencije privatnim finansijskim institucijama.

Banka pojedinačno utvrđuje uslove obezbeđenja, minimalni rok otplate, kamatnu stopu na godišnjem nivou i druge bitne elemente otplate kredita koji nisu određeni ovim pozivom.  

5. Dokumentacija (u originalu ili overenoj fotokopiji)

Uz prijavu za zaključenje Ugovora banka podnosi dokumentaciju iz koje se može sagledati njeno poslovanje, a naročito:

- akt o osnivanju i Statut banke,

- rešenje o upisu u registar privrednih subjekata kod APR,

- kopiju rešenja NBS o izdavanju dozvole za rad,

- godišnji bilans stanja i uspeha za 2011. godinu,

- izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg obračuna za 2011. godinu,

- OP obrazac.

6. Realizacija

Prijave je potrebno dostaviti  na adresu:

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Nemanjina 11, Kancelarija 169, Beograd.

Ministarstvo će doneti odluku o listi poslovnih banka koje ispunjavaju uslove za učešće u ovom programu, nakon čega će biti zaključeni ugovori između Fonda i izabrane banke. O izboru banaka sa kojima će se zaključiti Ugovor po osnovu ovog javnog poziva odlučuje Ministarstvo, ceneći sve okolnosti iz prijave na ovaj javni poziv i priložene dokumentacije uz prijavu.

Ukoliko se analizom prijava utvrdi da je potrebno menjati uslove iz ovog poziva, Ministarstvo zadržava pravo da izmeni uslove poziva te da izmenjene uslove dostavi svim bankama  a koje će onda imati rok od 3 dana da se pismeno izjasne o prihvatanju izmenjenih uslova poziva.

Poslovne banke u skladu sa ugovorom sa Fondom, kvartalno izveštavaju Fond o realizovanim kreditima u prethodnom periodu. Korisnik sredstava (banka) dužan je da nakon realizacije projekta dostavi Fondu završni izveštaj radi sagledavanja efekata sprovođenja projekta.

Kontakt osoba: Snežana  Šokčanić

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Javni-poziv-poslovnim-bankama-za-ucesce-u-programu-kreditiranja-fizickih-lica-za-finansiranje-projekata-unapredjenja-energetske-efikasnosti-u-2012-godini--1662-c25-content.htm

Povratak...