f Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman preduzeća „SET RECIKLAŽA“ d.o.o. Beograd - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman preduzeća „SET RECIKLAŽA“ d.o.o. Beograd

17.03.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 88/2010) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada od strane „SET RECIKLAŽA" d.o.o. iz Beograda, na adresi Pančevački put 152r, Palilula, Beograd, na lokaciji KP 4978/1 KO Ovča, SO Palilula. 

Nadležni organ obaveštava javnost da je preduzeće „SET RECIKLAŽA" d.o.o. iz Beograda (registrovano kod APR sa matičnim brojem 17406884, šifrom pretežne delatnosti 3822 tretman i odlaganje opasnog otpada), podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada, dana 09.03.2012. godine.

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima su upravljanje neopasnim i opasnim otpadom -  skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada (električni i elektronski otpad).

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 12.04.2012. godine, na e-mail: predrag.simic@ekoplan.gov.rs.

Uvid u podnete Zahteve može se izvršiti u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 522.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-prijemu-Zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-skladistenje-i-tretman-preduzeca-SET-RECIKLAZA-d-o-o-Beograd-1641-c83-content.htm

Povratak...