f Subotica je bučan grad - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica je bučan grad

07.03.2012

Subotica je bučan grad prema propisima Srbije, rečeno je prilikom prezentacije Izveštaja o stanju životne sredine za prošlu godinu. U Zavodu za javno zdravlje predstavljeni su rezultati kvaliteta vode jezera Palić i Ludaš, nivo zagađenja buke i vazduha, kao i koncentracija polena u vazduhu.

Prema Izveštaju o kvalitetu životne sredine grada Subotice za prošlu kvalitet vode u jezeru Palić je poboljšan u odnosu na ranije godine. Kako bi se poboljšao kvalitet jezerske vode potrebno je smanjiti unutrašnje opterećenje, obaviti odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i tako smanjiti uticaj zagađivača. Neophodno je izraditi katastar zagađivača.

Evropska unija označava buku kao jedan od vodećih ekoloških problema današnjice. Prema podacima EU, oko 40% populacije je izloženo nivou buke većem od 55 dB, što je gornja granica za čisto stambena područja, preko 20% stanovništva je izloženo nivou buke iznad 65 dB, dok je  više od 30% evropske populacije izloženo nivou buke preko 55 dB noću, što izaziva ometanje spavanja. Analizom rezultata izvršenih merenja buke na teritoriji grada Subotice tokom  prošle  godine, može se zaključiti da komunalna buka u Subotici potiče najvećim delom od saobraćaja, dok su industrija, mala privreda, građevinarstvo i druge aktivnosti od manjeg značaja.

 Sledeći izveštaj treba da bude sadržajniji i obimniji podacima. Cilj njegove izrade biće ukazivanje na  tendenciju stalnog poboljšavanja kvaliteta življenja u Subotici.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/subotica-je-bu-grad

Povratak...