f Usvojena Odluka o tenderu za izbor konsultanta za pripremu izbora strateškog partnera za eksploataciju uljnih škriljaca - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Usvojena Odluka o tenderu za izbor konsultanta za pripremu izbora strateškog partnera za eksploataciju uljnih škriljaca

12.01.2012

Vlada Republike Srbije usvojila je danas Odluku o pokretanju postupka javne nabavke konsultantskih usluga savetnika za pripremu i sprovođene postupka za izbor strateškog partnera za eksploataciju, pripremu, preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata iz uljnih škriljaca Aleksinačkog basena.

Postupak javne nabavke, procenjene na 20 miliona dinara, će biti pokrenut zato što je realizacija projekta od strateškog značaja za razvoj Republike Srbije.

U energetskom bilansu Republike Srbije, uvoz sirove nafte i naftnih derivata godišnje se kreće od 1,8 do 2,7 miliona tona. Uljni škriljci Aleksinačkog  basena kao energetski resurs predstavljaju ozbiljan potencijal za proizvodnju nafte, električne i toplotne energije. Procenjeno je da geološki resurs uljnih škriljaca Aleksinačkog basena iznosi oko dve milijarde tona. Nove tehnologije koje se koriste pri eksploataciji uljnih škriljaca zadovoljavaju najnovije standarde za očuvanje životne sredine. Tehnološki proces eksploatacije i prerade će u potpunosti biti usklađen sa ekološkim propisima Evropske unije. Uljni škriljci bi se u početnim godinama vadili na površinskim kopovima, a kasnije najvećim delom u podzemnim. Kretanje cena energenata na svetskom tržištu: nafte, gasa i električne energije, otvaraju mogućnost održive realizacije projekta na ekonomskim, ekološkim i socijalnim osnovama. Pokretanjem proizvodnje u početku bi se omogućila delimična zamena uvoza sirove nafte. Prema preliminarnim procenama izgradnjom rudnika, pogona za pripremu, preradu i dobijanje nafte i naftnih derivata obezbedilo bi se godišnje oko 500 do 600 hiljada tona domaće nafte.

Preduzeće JP PEU - Resavica vrši detaljna geološka istraživanja lokaliteta  Dubrava radi verifikacije izvedenih geoloških istražnih radova, na više od 100 istražnih bušotina. Završetak Elaborata o rudnim rezervama se očekuje do kraja januara, nakon čega će se naći na razmatranju pred državnom komisijom za overu rezervi.

Od konsultanta se očekuje predloži modele realizacije strateškog partnerstva  i optimalan model za realizaciju tog kompleksnog projekta, baziranog na inicijalnoj studijskoj analizi obima neophodnih radova i nivoa investicija.

Dodela ugovora o javnoj nabaci sprovešće se u otvorenom postupku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Usvojena-Odluka-o-tenderu-za-izbor-konsultanta-za-pripremu-izbora-strateskog-partnera-za-eksploataciju-uljnih-skriljaca--1567-c86-content.htm

Povratak...