f Кonkurs za sufinansiranje pošumljavanja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Кonkurs za sufinansiranje pošumljavanja

14.01.2024

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje,

J  A  V  N  I    K  O  N  K  U  R  S

ZA DODELU SREDSTAVA ZA  SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLjAVANjA U CILjU ZAŠTITE I OČUVANjA PREDEONOG DIVERZITETA U 2024. GODINI

Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2024. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon), Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 84/15 i 95/18 - dr. zakon) i Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/2010 - ispr., 14/16, 95/18 - dr. zakon i 71/21), Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik).

Konkurs je otvoren do 29. januara 2024. godine.

Izvor: https://www.ekologija.gov.rs/lat/informacije-od-javnog-znacaja/konkursi/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za%C2%A0-sufinansiranje-realizacije-projekata-posumljavanja-u-cilju-zastite-i-ocuvanja-predeonog-diverziteta-u-2024.-godini

Povratak...