f Јавни увид и презентација 6. и 16. фебруара 2024. године - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Јавни увид и презентација 6. и 16. фебруара 2024. године

18.01.2024

Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ (у даљем тексту: Нацрт Измена и допуна Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на  животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја) обухвата део територија јединица локалних самоуправа: општина Инђија, Рума, Ириг, Стара Пазова и Пећинци и града Сремска Митровица.

1. Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 18.01.2024. године до 16.02.2024. године.

Нацрт Измена и допуна Просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид и доступни на увид заинтересованој јавности:

- у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштитуживотне средине (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs) и у аналогном облику у просторијама Покрајинскогсекретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад;

- У аналогном и дигиталном облику у просторијама органа надлежних за послове просторног планирања и урбанизма Града Сремска Митровица и Општина Инђија, Рума, Ириг, Стара Пазова и Пећинци.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана узгради Општинске управе Општине Инђија, Цара Душана број 1, Инђија 2, 06.02.2024. године са почетком у 11:00 часова.Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаном облику, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или преко органа јединица локалне самоуправе у обухвату плана надлежних за послове урбанизма, у току трајања јавног увида, до 16.02.2024. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 28.02.2024. године у згради Покрајинске владе, Бановински пролаз бб, Нови Сад, у жутом салону, са почетком у 15,00 часова.

2. У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о извршеном јавном увиду надлежни орган, односно Комисија, ће сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и доставити га Носиоцу израде Плана - Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. (https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/01/Oglas-za-javni-uvid-ISTOCNI-SREM.pdf) 

Извор: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-prostornog-plana-podrucja-posebne-namene-sistema-za-vodosnabdevanje-istocni-srem-i-izvestaj-o-strateskoj-proceni-uticaja-izmena-i-dopuna-prostornog-plana-podru/

Povratak...