f Потребна студија за животну средину за „ANIPLAST“ доо на Палићу - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Потребна студија за животну средину за „ANIPLAST“ доо на Палићу

07.03.2023

Обавештење о донетом решењу да је потребна израда студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Пројекат постројења за обављање делатности третмана, односно складиштења, поновног искоришћења неопасног отпада на к.п. 6093/1 KO Пали

07.03.2023.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) обjављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА ЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Дана 06.03.2023. донето је решење под бројем IV-08/I-501-18/2023, којим се утврђује да је потребна израда студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Пројекат постројења за обављање делатности третмана, односно складиштења, поновног искоришћења неопасног отпада на к.п. бр. 6093/1 KO Палић (46.1022312°,19.7862984°), чији је носилац „ANIPLAST“ доо, Хоргошки пут бр. 109, Палић .

Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-18-2023.pdf .

Извор: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15682

Povratak...