f Zahtev „Regionalne deponije“ Subotica za izdavanje dozvole za skladištenje otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev „Regionalne deponije“ Subotica za izdavanje dozvole za skladištenje otpada

14.02.2023

Obaveštenje o prijemu Zahteva operatera „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, Bikovački put 280, Subotica – za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada – posebne frakcije komunalnog otpada i pretovar čvrstog komunalnog otpada, na lokacijama postrojenja u okviru regionalnog sistema upravljanja otpadom

14.2.2023.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) objavljuje:

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva operatera „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, Bikovački put 280, Subotica – za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada – posebne frakcije komunalnog otpada i pretovar čvrstog komunalnog otpada, na lokacijama postrojenja:

Nadležni organ obaveštava javnost da je privredno društvo „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica-, dana 30.01.2023. godine podnelo zahtev (br. 140-501-190/2023-05) za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada – posebne frakcije komunalnog otpada i pretovar čvrstog komunalnog otpada, na lokacijama postrojenja u okviru regionalnog sistema upravljanja otpadom.  

Aktivnosti koje operater „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, obavlja jesu upravljanje komunalnim otpadom i neopasnim otpadom bilo kog porekla koji zadovoljava granične vrednosti parametara za odlaganje neopasnog otpada, tj. operater obavlja delatnost skladištenja (R3; R12 i R13) u centrima za sakupljanje otpada kao  i pretovar komunalnog otpada na transfer stanicama na lokacijama lokalnih samouprava:Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Mali Iđoš, Novi Kneževac i Čoka.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17. mart 2023. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 43 (prizemlje), svaki radni dan, od 11-13 časova.

Izvor: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/obavestenje-o-prijemu-zahteva-operatera-regionalna-deponija-d-o-o-subotica-bikovacki-put-280-subotica-za-izdavanje-dozvole-za-skladistenje-neopasnog-i-opasnog-otpada-posebne-frakcije-komunaln/

Povratak...