f "ANIPLAST" doo поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

"ANIPLAST" doo поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја

25.01.2023

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Пројекат постројења за обављање делатности третмана, односно складиштења, поновног искоришћења неопасног отпада на к.п. 6093/1 КО Палић

27.01.2023.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта "ANIPLAST" doo, Хоргошки пут бр. 109, Палић, поднео је дана 18.01.2023. године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Пројекат постројења за обављање делатности третмана, односно складиштења, поновног искоришћења неопасног отпада на к.п. бр. 6093/1 KO Палић (46.1022312°,19.7862984°). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботица под бројем IV-08/I-501-18/2023.

Увид у податке и документацију из предметног захтева може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Извор: http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15597 

Povratak...