f Сагласност на студију за изградњу индустријске зграде у Чантавиру - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Сагласност на студију за изградњу индустријске зграде у Чантавиру

23.12.2022

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња индустријске зграде мешаоне сточне хране и екстракције уља из погаче на к.п. 4550/2 и 8860 КО Чантавир

23.12.2022.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) обjављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОНУ СРЕДИНУ

Дана 22.12.2022. донето је решење под бројем IV-08/I-501-234/2022, којим се даје сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња индустријске зграде мешаоне сточне хране и екстракције уља из погаче на к.п. бр. 4550/2 и 8860 КО Чантавир (45.9287985°,19.7566082°), чији је носилац "GEBI" ДОО ПО Чантавир, Маршала Тита 46, Чантавир.

Против овог решења носилац пројекта може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења, а заинтересована јавност у року од 30 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу у средствима информисања.

Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-234-2022.pdf.

Извор: http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15545

Povratak...