f Није потребна студија за базну станицу мобилне телефоније на локацији "Верушић" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Није потребна студија за базну станицу мобилне телефоније на локацији "Верушић"

03.11.2022

Обавештење о донетом решењу да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Базна станица мобилне телефоније на локацији "Верушић" на к.п. 98 КО Биково

03.11.2022.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) обjављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Дана 02.11.2022. донето је решење под бројем IV-08/I-501-227/2022, којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Базна станица мобилне телефоније на локацији "Верушић" на к.п. бр. 98 КО Биково (46.00177°,19.40481°), чији је носилац "CETIN" д.о.о., Омладинских бригада 90, Нови Београд.

Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-227-2022.pdf 

Извор: http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15400

Povratak...