f Није потребна студија о утицају на животну средину за неопасни отпад у Суботици - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Није потребна студија о утицају на животну средину за неопасни отпад у Суботици

28.10.2022

Обавештење о донетом решењу да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Складиштење и третман неопасног отпада - ломљеног камена на к.п. 36117 КО Доњи град

28.10.2022.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) обjављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Дана 28.10.2022. донето је решење под бројем IV-08/I-501-238/2022, којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Складиштење и третман неопасног отпада - ломљеног камена на к.п. бр. 36117 КО Доњи град (46.32403°,19.41087°), чији је носилац "DEA EcoGreen" ДОО Суботица, Чантавирски пут бб, Суботица.

Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-238-2022.pdf.

Извор: http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15388

Povratak...