f Podnet zahtev za studiju za rekonstrukciju objekta “SKALA GREEN” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podnet zahtev za studiju za rekonstrukciju objekta “SKALA GREEN”

28.12.2021

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Dana 23.12.2021. godine, podnosilac zahteva „SKALA GREEN “ d.o.o., Subotica, Segedinski put br. 90, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: „Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta - zgrade poslovnih usluga i prenamena u poslovno-proizvodno-skladišni objekta“, na katastarskim parcelama 11080/1 i 11080/10, K.O. Donji grad, u ulici Beogradski put br. 130, Subotica (46.076729⁰; 19.676418⁰).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u Gradskoj kući u Subotici, Trg slobode 1, u prostorijama Službe za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, I sprat, soba 130, svakog radnog dana od 10 do 12 časova od 04.01.2022. do 08.02.2022., kao i elektronski na sajtu Grada Subotice (www.subotica.rs -> Životna sredina -> Oglasna tabla -  http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Studije/501-17-2021-draft.pdf)).

Zainteresovana javnost mišljenja u vezi s predmetnom studijom može da dostavi u pisanoj formi, elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs, odnosno poštom ili lično u prostorije Službe.

Javna prezentacija Studije i javna rasprava održaće se 08.02.2022. godine sa početkom u 12:00 časova u Gradskoj kući u Subotici (Trg slobode 1, I sprat soba 130).

Javni uvid i javna rasprava organizuju se u skladu sa Instrukcijama o pravilima ponašanja u Gradskoj upravi Grada Subotice u primeni mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja.

Za obavljanje javnog uvida u prostorijama Službe, kao i prisustvo na javnoj prezentaciji, potrebno je najaviti se najmanje jedan radni dan ranije, elekronskom poštom na adresu zivotnasredina@subotica.rs ili telefonom na broj 024 626 973.

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/14877

Povratak...