f Rešenje da ne treba studija procene uticaja na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešenje da ne treba studija procene uticaja na životnu sredinu

18.11.2020

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat „Postrojenje za obavljanje delatnosti tretmana, odnosno skladištenja, ponovnog iskorištenja neopasnog otpada od polietilena“- „JADROPLAST“ d.o.o.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

za projekat „Postrojenje za obavljanje delatnosti tretmana, odnosno skladištenja, ponovnog iskorištenja neopasnog otpada od polietilena“, na katastarskoj parceli 35947/4 К.О. Donji Grad, u ulici Čantavirski put bb, u Subotici (46.057316⁰; 19.680552⁰). nosioca projekta „JADROPLAST“ d.o.o., Subotica, Čantavirski put bb.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja (18.11.2020.) Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-248-2020.pdf

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/13779

Povratak...