f Nije potrebna studija za skladištenje otpada „DRA GROUP“ u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nije potrebna studija za skladištenje otpada „DRA GROUP“ u Subotici

13.03.2020

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

za projekat „Postrojenje za upravljanje industrijskim otpadom – skladištenje opasnog i neopasnog otpada“, na katastarskoj parceli 35884/5 KO Donji grad, ulica Čantavirski put br. 10 C, Subotica (46.056179o,19.675278o), nosioca projekta „DRA GROUP“d.o.o. Ivana Gorana Kovačića br. 11/1, Subotica.
Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-32-2020.pdf

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/13302

Povratak...