f Potrebna Studija za baznu stanicu u Bajnatskoj ulici u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Potrebna Studija za baznu stanicu u Bajnatskoj ulici u Subotici

11.03.2020

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Gradske uprave Subotica je na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) objavila:

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I O ODREĐIVANjU OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE 

 

Za projekat: Bazne stanice mobilne telefonije „SUBOTICA 29“, na katastarskoj parceli 10981 KO Donji grad, ulica Bajnatska br. 40 (46.084349o, 19.673777o), nosioca projekta „TELENOR“ d.o.o., Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 90.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-72-2020.pdf

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/13282

Povratak...