f Ipak prezentovan plan upravljanja otpadom za Suboticu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ipak prezentovan plan upravljanja otpadom za Suboticu

25.05.2018

Ipak prezentovan plan upravljanja otpadom za Suboticu

25.05.2018.

 

Iako lokalna samouprava, osim javnog uvida, nije planirala raspravu na Nacrt plana upravljanja otpadom za teritoriju Grada Subotice za period od 2018-2028, odazvali su se pozivu Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica i CEKORA-a, te 25. maja 2018. godine održali prezentaciju ovog dokumenta.

 

Nakon informisanja o najvažnijim segmentima plana, Žika Reh, koordinator Radne grupe i šef Službe za zaštitu životne sredine GU Subotica, pozvao je sve zainteresovane da svoje primedbe u pisanoj formi dostave ovoj Službi do 1. juna.

 

Usledila je diskusija u kojoj je uzelo učešće većina prisutnih od predstvanika Regionalne deponije Subotica, JKP “Čistoća i zelenilo”, Agencije Panonreg, civilnog sektora, privrede do građana.

 

Glavne primedbe i preporuke su:

- Planom predvideti naplatu odlaganja otpada prema količini proizvedenog - generisanog otpada, jer je to najbolji način stumulacije razvrastavanja otpada u domaćinstvima (novina je uvodjenje razvrstavanja u tri kante na izvoru nastanka otpada). To će na najbolji način podstaći smanjenje nastanka otpada, ponovnu upotrebu i pravilno razvrstavanje;

- Dati osvrt - ocenu realizacije prethodnog Plana i kada i kako će se rešiti/sanirati postojeće smetlište - nesanitarna deponija Aleksandrovačka bara;

- Predvideti i u najkraćem roku otvoriti reciklažno dvorište/seletivni centar na kojem će se prikupljati sve vrste kućnog opasnog otpada (sijalice, lakovi, boje, ulja, baterije...) da se taj otpad ne bi i dalje mešao sa komunalnim otpadom kao do sada;

- Planirati mere i aktivnosti kojima će se iznaći zakonska mogućnost za strogu zabranu i kažnjavanje za ilegalno odlaganje i spaljivanje otpada i stvaranje smetlišta uz precizno određivanje uloge komunalne policije i inspekcije;

- Plan obrazložiti finansijskim pokazateljima i podacima, sa troškovima i analizom koštanja dosadašnjeg načina obavljanja komunalnih usluga i predloga za budući sistem;

- Iako ne postoji zakonska osnova, neophodno je da se u ovom dokumentu sa nekoliko rečenica osvrne na rešavanje problema sa životinjskim leševima, farmaceutskim otpadom, muljem iz septičkih jama itd.

- Plan treba obraditi i oblast regulisanja otpada u javnim preduzećima i ustanovama poput obrazovnih institucija, milicije, carine, komunalnih preuzeća i sl.

- Imajući u vidu veliki značaj informisanja i edukacije u primeni budućeg sistema upravljanja otpadom, neophodno je Planom utvrditi novu meru i aktivnostima sa rokovima i ulogom medija, udruženja građana i drugih relevantnih ustanova;

- Obraditi u Planu i socijalni aspekt imajući u vidu izazove sa socijalno ugroženim pojedincima koji sakupljaju reciklabilni otpad po kontejnerima. Predvideti njihovo uvođenje u sistem kao što je to nekada bilo (registar vođen u Službi za zaštitu životne sredine u Gradskoj upravi osoba koje su saradjivale sa operaterima);

 

Jedan od bitnih zaključaka skupa je da se ubuduće obavezno organizuju javne prezentacije i rasprave ovakvih i sličnih dokumenta od strane lokalne samouprave, a posebno opštih akata značajnih za implementaciju plana koji će se donositi u naredne dve godine kako je nacrtom dokumenta predviđeno.

 

Skup su realizovali Regionalni Arhus centar Subotica uz podršku Misije OEBS u Srbiji čiji rukovodilac, Snježana Mitrović, je bila moderator, i Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR preko "Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)" Regionalnog centra za životnu sredinu, Kancelarije u Beogradu. Jedna od uvodničara je bila Nataša Djereg, direktorica CEKOR-a.

 

Medijska arhiva:

-          https://www.subotica.info/2018/05/25/kakva-je-situacija-oko-regionalne-deponije;

-          http://www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=4713&slider=off&lg=sr

-          http://yueco.rs/odrzana-javna-prezentacija-nacrta-lokalnog-plana-upravljanja-otpadom-za-period-od-2018-2028/

http://terras.org.rs/ipak-prezentovan-plan-upravljanja-otpadom-za-suboticu/

Povratak...