f Saglasnost na Studiju za prčešćavanje otpadnih voda u Kruševcu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Saglasnost na Studiju za prčešćavanje otpadnih voda u Kruševcu

13.11.2017

Saglasnost na Studiju za prčešćavanje otpadnih voda u Kruševcu

 

Rešenje o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – centralno postrojenje za prečišćavanja otpadnih voda, Grada Kruševca

13. novembar 2017.

 

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

                                                        O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na ažuriranu  Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – centralno postrojenje za prečišćavanja otpadnih voda,Grada Kruševca na katastarskoj parceli kompleksa broj  3453, KO Bivolje, Grad Kruševac.

 

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredin u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/resenje-o-davanju-saglasnosti-na-azuriranu-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-centralno-postrojenje-za-preciscavanja-otpadnih-vodagrada-krusevca/?lang=lat

Povratak...