f Skladištenje i tretman elektronskog otpada u Požegi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Skladištenje i tretman elektronskog otpada u Požegi

10.11.2017

Skladištenje i tretman elektronskog otpada u Požegi

 

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Proces tehnologije rada skladištenja i tretmana električnog i elektronskog otpada na KP 1571 KO Bakionica, opština Požega 

 

10. novembar 2017.

 

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

                                                               O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

Nosilac projekta „REC-EE-O“ d.o.o. iz Beograda, ul. Tome Buše br. 14, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Proces tehnologije rada skladištenja i tretmana električnog i elektronskog otpada na KP 1571 KO Bakionica, opština Požega.

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva (http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/RECEEO_Pozega_Zahtev_za_odlucivanje_o_potrebi.pdf)  i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-proces-tehnologije-rada-skladistenja-i-tretmana-elektricnog-i-elektronskog-otpada-na-kp-1571-ko-bakionica-opstina-pozega/?lang=lat

Povratak...