f Saglasnost na eksploataciju andezita i andezitbazalta - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Saglasnost na eksploataciju andezita i andezitbazalta

08.11.2017

Saglasnost na eksploataciju andezita i andezitbazalta

8. novembar 2017.

 

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije andezita i andezitbazalta „Čukara“, selo Borač kod Knića, na katastarskoj parceli broj 254/1 KO Pretoke.

 

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredin u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova kao i na službenom sajtu Ministarstva (http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/Kameni_agregati_pretoke.pdf)  u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/resenje-o-davanju-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacije-andezita-i-andezitbazalta-cukara-selo-borac-kod-knica/?lang=lat

Povratak...