f Svetski dan čistog vazduha - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Svetski dan čistog vazduha

03.11.2017

Svetski dan čistog vazduha

3. novembar 2017.

Danas, 3. novembra, obeležava se Svetski dan čistog vazduha. Ministarstvo zaštite životne sredine je u potpunosti posvećeno zaštiti životne sredine i čovekovog okruženja, pre svega kroz stvaranje savremenih zakonskih okvira i osnova za njeno očuvanje, ali i kroz realizaciju konkretnih projekata sanacije najvećih pretnji po našu okolinu, samim tim i očuvanju i unapređenju stanja kvaliteta vazduha koji svi mi zajedno udišemo.

Osnovni izvori emisija zagađujućih materija u vazduh su stacionarni (postrojenja za proizvodnju toplote i električne energije, industrijska postrojenja i dr.) i mobilni (saobraćaj).

Monitoring kvaliteta vazduha se u Republici Srbiji ostvaruje praćenjem koncentracija zagađujućih materija u vazduhu u mreži automatskih mernih stanica i mernih mesta na državnom i lokalnom nivou i to: SO2, NO2, prizemni ozon (O3), CO, suspendovanih čestica PM10 i PM2.5, olova, benzena, čađi. Ocenjivanje kvaliteta vazduha vrši se na osnovu izmerenih vrednosti zagađujućih materija u vazduhu primenom kriterijuma za ocenjivanje u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha.

Agencija za zaštitu životne sredine svake godine pripremi i objavi Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbij i vodi Nacionalni registar izvora zagađivanja. Godišnjim izveštajem obuhvaćeni su podaci koji su dostavljeni Agenciji od strane institucija koje vrše merenja i učestvuju u monitoringu kvaliteta vazduha na nacionalnom i lokalnom nivou.

Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2016. godinu je objavljen na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

U cilju unapređenja proračuna ove godine su pripremljeni novi emisioni faktori i izvori emisija svrstani u 12 sektora. U periodu od 2011.-2015. godine, udeo pojedinih sektora u ukupnim emisijama osnovnih zagađujućih materija je različit, a najveći udeo u ukupnim emisijama oksida sumpora i azotnih oksida imao je sektor proizvodnje električne i toplotne energije, dok je najveći udeo u ukupnim emisijama suspendovanih čestica PM10 poticale uglavnom iz dva izvora – sektora industrije i individualnih ložišta, ali se i sektor poljoprivrede bez stočarstva takođe pokazao značajan.

Mere zaštite životne sredine, pre svega, zaštite vazduha od uticaja izvora zagađenja podrazumevaju  kompleksne, sveobuhvatne i unapred  isplanirane mere.

U ovom procesu prioritet je definisanje politike ekološkog namenskog pošumljavanja i predlaganje mera u oblastima posebne namene pošumljavanja, kao i pošumljavanje u cilju borbe protiv klimatskih promena i naravno edukacija svih sektora koji utiču na ukupne emisije zagađenja.

Imajući u vidu značaj koji očuvanje kvaliteta vazduha i životne sredine u celini ima na društvo i na svakog pojedinca, posebno u predstojećem procesu pridruživanja EU, gde je oblast zaštita vazduha visokog prioriteta, potrebno je uložiti još više napora na svim nivoima kako bi se dostigli potrebni ciljevi i odgovarajući standardi EU i na taj način da se obezbedi osnovno pravo svakog građanina da živi u zdravoj životnoj sredini.

Ministarstvo zaštite životne sredine, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, će i dalje nastaviti da sprovodi mere politike ka poboljšanju i očuvanju kvaliteta vazduha i životne sredine u celini.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/svetski-dan-cistog-vazduha-2/?lang=lat

Povratak...