f Saglasnost na skladište otpadnih ulja – Pirot - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Saglasnost na skladište otpadnih ulja – Pirot

30.10.2017

Saglasnost na skladište otpadnih ulja – Pirot

30. oktobar 2017.

 

Na osnovu čl. 24, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. i čl.. 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta   LUBRIKA DOO iz Pirota, Sukovo bb  daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Skladište otpadnih ulja na KP 547/1 KO Sukovo, Grad Pirot.

Studiju je izradila ECOLogica URBO  d.o.o. iz Kragujevca, Save Kovačevića 3/1.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine  u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Rešenje je konačno u upravnom postupku. Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu povesti upravni spor pred nadležnim sudom  u roku od 30 dana od dana oglašavanja.

 

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/resenje-kojim-se-nosiocu-projekta-lubrika-doo-iz-pirota-sukovo-bb-daje-saglasnost-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-skladiste-otpadnih-ulja-na-kp-5471-ko-sukovo-grad-piro/?lang=lat

Povratak...