f Saglasnost na Studiju za dalekovod trafostanica Beograd – RP Drmno - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Saglasnost na Studiju za dalekovod trafostanica Beograd – RP Drmno

30.10.2017

Saglasnost na Studiju za dalekovod trafostanica Beograd – RP Drmno

30. oktobar 2017.

 

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu dalekovoda 400 kV broj 401/1 trafostanica Beograd 8 – RP Drmno, uvođenje u trafostanicu Smederevo 3, sa trasom na delovima katastarskih parcela broj 722/1, 722/2, 594/1, 717, 720/1, 608/20, 608/22, 608/19, 1432/2, 1234, 609/2, 608/8 KO Ralja i 7/3, 9/1, 9/2, 1443/6, 1471/1, 1470, 1467, 1468, 1894, 1897/1, 1886/2, 1892/3 i 1898 KO Vrbovac  –  AD „Elektromreža Srbije“ – Beograd.

 

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/resenje-o-davanju-saglasnosti-na-azuriranu-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-dalekovoda-400-kv-broj-4011-trafostanica-beograd-8-rp-drmno/?lang=lat

Povratak...