f Saglasnost za projekat rekonstrukcije železničke stanice Beograd Režina - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Saglasnost za projekat rekonstrukcije železničke stanice Beograd Režina

30.10.2017

Saglasnost za projekat rekonstrukcije železničke stanice Beograd Režina

30. oktobar 2017.

 

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg kompleksa železničke stanice Beograd Režina

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg kompleksa železničke stanice Beograd Ranžirna na katastarskim parcelama broj 2474, 2476/1, 2476/2, 3488/1, 3488/15, 3489, 12496, 12499, 13985 KO Čukarica, i 7639/1 KO Železnik– nosilac projekta „Infrastruktura železice Srbije“ A.D. Beograd

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredin u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/resenje-o-davanju-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-sredinu-projekta-rekonstrukcije-postojeceg-kompleksa-zeleznicke-stanice-beograd-ranzirna/?lang=lat

Povratak...