f Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju za postrojenje za prečišćavanje vode Berilovac - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju za postrojenje za prečišćavanje vode Berilovac

01.09.2017

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za prečišćavanje vode Berilovac

1. septembar 2017.

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16 )  daje sledeće

                                                                       O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP „Vodovod i kanalizacija“ – Pirot, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za prečišćavanje vode Berilovac, na katastarskim parcelama broj 3434, 3436 KO Berilovac, 1996/1, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i deo 5928 KO Izvor sve na teritoriji opštine Pirot, zaveden pod brojem 353-02-347/2017-02 od 11.08.2017. godine.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja,  kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama  Gradske uprave Pirot,  ul. Srpskih Vladara 82.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 20.09.2017. godine sa početkom u 12 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Gradske uprave Pirot, ul. Srpskih Vladara 82.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-davanje-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-za-projekat-postrojenja-za-preciscavanje-vode-berilovac/?lang=lat

Povratak...