f Zahtev za studiju postrojenja za ispitivanja prerade rude - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za studiju postrojenja za ispitivanja prerade rude

01.09.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „pilot“ postrojenja za tehnološka ispitivanja flotacijske prerade Pb-Zn rude iz ležišta „Podvirovi“ i „Popovica“, na području Karamanice, opština Bosilegrad

01.09.2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

                                                                               O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Nosilac projekta , podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „pilot“ postrojenja za tehnološka ispitivanja flotacijske prerade Pb-Zn rude iz ležišta „Podvirovi“ i „Popovica“, na području Karamanice, opština Bosilegrad – izmene i dopune projekta usled pridodatih katastarskih parcela br. 2646,2647, 3442 KO Karamanica

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-pilot-postrojenja-za-tehnoloska-ispitivanja-flotacijske-prerade-pb-zn-rude-iz-lezista-podvirovi-i-popovica-na-podrucj/?lang=lat

Povratak...