f Zahtev za potrebu Studije za izgradnju dalekovoda Niš 2 – Pirot 2 - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za potrebu Studije za izgradnju dalekovoda Niš 2 – Pirot 2

25.10.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 110 kV broj 1206+154/3 Niš 2 – Pirot 2

25. oktobar 2017. 

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće Elektromreža Srbije, Sektor za investicije, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 110 kV broj 1206+154/3 Niš 2 – Pirot 2, uvođenje u TS Niš 5. ukupne dužine od 650 m, zaveden pod brojem 353-02-905/2017-02.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnje-dalekovoda-dv-110-kv-broj-12061543-nis-2-pirot-2/?lang=lat

Povratak...