f Zahtev na saglasnost na projekat eksploatacije gline – Osečina - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev na saglasnost na projekat eksploatacije gline – Osečina

19.10.2017

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije gline na površinskom kopu “Veliki Brezaci“, KO Gornje Crniljevo, na teritoriji SO Osečina

19. oktobar 2017.

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeća “Keramika-Holding“ d.o.o, iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 10v/114, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta eksploatacije gline na površinskom kopu “Veliki Brezaci“, na kat. parcelama broj 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 226, 227, 229, 270: 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 297, 298/1, 298/2, 299/1, 299/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 301/3, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309/1, 309/2, 309/3, 310/1, 310/2, 311, 312, 314/1, 314/2, 314/3, 315, 318/1, 319, 377/1, 405/1, 405/2, 406, 407, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418/1, 418/3, 418/4, 418/5, 419, 420, 421, 422, 423/2, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 425/3, 426, 427, 2444, 2449, 2450, 2451, 2452, KO Gornje Crniljevo, na teritoriji SO Osečina, dana 13.10.2017. godine, zaveden pod br. 353-02-824/2017-02.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama SO Osečina, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 07.11.2017. godine sa početkom u 1000 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama SO Osečina.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-saglasnost-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacije-gline-na-povrsinskom-kopu-veliki-brezaci-ko-gornje-crniljevo-na-teritoriji-so-osecina/

Povratak...