f Zahtev za Centar za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada – Valjevo - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za Centar za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada – Valjevo

02.10.2017

2.10.2017.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: CENTAR ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG I OPASNOG OTPADA na KP 2270 i 2271 KO Valjevo

2. oktobar 2017.

Na osnovu čl. 20., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac Projekta „CAPTIVA“ D.O.O. Valjevo, Beloševac, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine, Zahtev za saglasnost na  Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: –  CENTAR ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG I OPASNOG OTPADA na KP 2270 i 2271 KO Valjevo, zaveden  pod brojem 353-02-00604/2017-02.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, u  roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja,i na vebsajtu ministarstva http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Grada Valjeva, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 20. stav 3.i čl. 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04,36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 27.10.2017. godine sa početkom u 12 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne  Studije u prostorijama Grada Valjeva.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/22388-2/

Povratak...