f Zahtev za saglasnost za projekat regionalne deponije Pirot - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za saglasnost za projekat regionalne deponije Pirot

29.09.2017

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat regionalne sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada na lokaciji „Muntina padina“, K.O. Pirot – Van Varoš, Grad Pirot

29. septembar 2017.

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16 )  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JKP „Regionalna deponija Pirot“ – Pirot, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat regionalne sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada na lokaciji „Muntina padina“ na katastarskim parcelama broj  260, 264, 265, 266, 267, 268, 269/1, 269/2, 270/2, 270/1, 271/1, 271/2, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 1265, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, deo 1467, 1468, 1469, 1470, 1471/2, 1472, 1499, 1500 K.O. Pirot – Van Varoš, Grad Pirot (u međuvremenu sve nabrojane katastarske parcele su objedinjene u parcelu 277 KO Pirot – Van Varoš, Grad Pirot, površine 189.533 m2), zaveden pod brojem 353-02-347/2017-02 od 11.08.2017. godine.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja,  kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama  Gradske uprave Pirot,  ul. Srpskih Vladara 82.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 25.10.2017. godine sa početkom u 12 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Gradske uprave Pirot, ul. Srpskih Vladara 82.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-davanje-saglasnosti-na-azuriranu-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-za-projekat-regionalne-sanitarne-deponije-cvrstog-komunalnog-otpada-na-lokaciji-muntina-padina-k-o-pirot/

Povratak...