f Zahtev za Studiju za granični prelaz „Gostun“ sa Crnom Gorom - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za Studiju za granični prelaz „Gostun“ sa Crnom Gorom

15.09.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta graničnog prelaza “Gostun“ između Republike Srbije i Republike Crne Gore, KO Gostun, na teritoriji SO Prijepolje

15. septembar 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, Ministarstvo finansija Republike Srbije, Uprava carina, iz Beograda, Bulevar Zorana Đinđića 155a, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta graničnog prelaza “Gostun“ između Republike Srbije i Republike Crne Gore, na državnom putu I B reda, broj 23, na k.p.br.322, 323, 324, 345, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 347, 348/1, 348/2, 351, 352/1, 352/2, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360/1, 361, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 360/3 i 534/2, KO Gostun, na teritoriji SO Prijepolje, dana 29.08.2017. godine, zaveden pod brojem 353-02-482/2017-02.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-granicnog-prelaza-gostun-izmedju-republike-srbije-i-republike-crne-gore-ko-gostun-na-teritoriji-s/

Povratak...