f Zahtev o potrebi procene uticaja projekta Granični prelaz „Bajina Bašta“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev o potrebi procene uticaja projekta Granični prelaz „Bajina Bašta“

28.08.2017

Zahtev o potrebi procene uticaja projekta Granični prelaz „Bajina Bašta“

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Granični prelaz „Bajina Bašta“

28. 08. 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

               O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava carina Beograd, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Granični prelaz „Bajina Bašta“ na katastarskim parcelama broj 235/2, 235/3, 235/4, 235/9, 235/10, 236/1. 236/2, 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7, 237/8, 237/9, 237/10, 239/1, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 240/3, 241/2, 241/3, 241/4, 1101/2, 1101/3, 1101/4, 1101/5, 1101/6 KO Lug, Opština Bajina Bašta

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-granicni-prelaz-bajina-basta/

Povratak...