f Zahtev - eksploatacija krečnjaka u Gadžinom Hanu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev - eksploatacija krečnjaka u Gadžinom Hanu

24.08.2017

Zahtev - eksploatacija krečnjaka u Gadžinom Hanu

Zahtev o potrebi izrade Studije  uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK iz ležišta “Gabar sopotnica“

24. 08. 2017.

Na osnovu čl.10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JP “Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti“, iz Gadžinog Hana, Miloša Obilića bb, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK iz ležišta “Gabar sopotnica“, na delu kat. parcele broj 141, KO Ovsinjinac, na teritoriji SO Gadžin Han, dana 23.08.2017. godine, zaveden pod brojem 353-02-439/2017-02.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacije-krecnjaka-kao-tgk-iz-lezista-gabar-sopotnica-na-delu-kat-parcele-broj-141-ko-ovsin/

Povratak...