f СУ - „Индустријско-складишни комплекс“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

СУ - „Индустријско-складишни комплекс“

14.08.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „СКЛАДИШТЕ УЉА И МАЗИВА“ - АД „ИМЛЕК“ Београд

 

14.08.2017.

 

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) обвављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

за пројекат „СКЛАДИШТЕ УЉА И МАЗИВА“, на катастарској парцели 36153/1 КО Доњи град, улица Толминска бр. 10 (46.064402°, 19.686247°), носиоца пројекта АД „ИМЛЕК“ Београд, Индустријско насеље 66.

 

Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на Интернет адреси: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-260-2017.pdf

 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11264

Povratak...