f Zahtev za Studiju za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila u Kruševcu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za Studiju za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila u Kruševcu

11.08.2017

Zahtev za Studiju za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila u Kruševcu

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila na katastarskoj parceli br. 1362/1 KO Lazarica u Kruševcu

11. 08. 2017.

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće

                                                   O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „NKM METALIS“ d.o.o. Kruševac, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila na katastarskoj parceli br. 1362/1 KO Lazarica u Kruševcu.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama  Grdaske uprave Kruševac.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 13.09.2017. godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Gradske uprave Kruševac, ul.  Gazimestanska 1, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-davanje-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-postrojenja-za-rasklapanje-i-detoksikaciju-otpadnih-vozila-na-katastarskoj-parceli-br-13621-ko-lazarica-u-krusevcu/

Povratak...