f Zahtev za ažuriranu Studiju dalekovoda u Beogradu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za ažuriranu Studiju dalekovoda u Beogradu

07.08.2017

Zahtev za ažuriranu Studiju dalekovoda u Beogradu

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat dalekovoda DV 400 kv 401/1 TS Beograd 8 – RP drmno – uvođenje u TS Smederevo 3

07. 08. 2017.

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16)  daje sledeće

                                                                         O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Elektromreža Srbije“ A.D. Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat dalekovoda DV 400 kv 401/1 TS Beograd 8 – RP drmno – uvođenje u TS Smederevo 3, zaveden pod brojem 353-02-0260/2017-02 od 02.08.2017. godine.

Uvid u ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja,  kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama  Gradske uprave Smederevo,  ul. Omladinska 1.

Primedbe i mišljenja na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 07.09.2017. godine sa početkom u 10 30 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Gradske uprave Smederevo, ul. Omladinska 1.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-davanje-saglasnosti-na-azuriranu-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-za-projekat-dalekovoda-dv-400-kv-4011-ts-beograd-8-rp-drmno-uvodjenje-u-ts-smederevo-3/

Povratak...