f Zahtev o potrebi studije – eksploatacija nanosa Južne Morave - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev o potrebi studije – eksploatacija nanosa Južne Morave

09.06.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Južne Morave, KO Priboj, na teritoriji SO Vladičin Han, i k.p.br. 955, KO Panevlje, na teritoriji grada Vranja

09.06.2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeća “ATOM“ d.o.o, iz Vranja, Gnjilanska 78, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Južne Morave, sa spruda po sredini korita, duž stacionaže od km 190+180 do km 191+200, na k.p. br. 1878/1, KO Priboj, na teritoriji SO Vladičin Han, i k.p.br. 955, KO Panevlje, na teritoriji grada Vranja, dana 08.06.2017. godine, zaveden pod brojem 353-02-1398/2017-16.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacije-recnog-nanosa-iz-korita-reke-juzne-morave-ko-priboj-na-teritoriji-so-vladicin-han-i-k-p-br/

Povratak...