f Zahtev o potrebi izrade studije u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev o potrebi izrade studije u Subotici

14.06.2017

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - Bazne stanice mobilne telefonije „SU KIREŠKA SU59, SUU59, SUO59“ - „TELEKOM SRBIJA“ AD Beograd

14.06.2017.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Investitor: „TELEKOM SRBIJA“ AD Beograd, Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska 2-4, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Bazne stanice mobilne telefonije „SU KIREŠKA SU59, SUU59, SUO59“ zaveden pod brojem IV-08/I-501-216/2017, a koji se planira na katastarskoj parceli KO Donji grad, ulica: (46.116242⁰; 19.685521⁰)

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 129).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstivima javnog informisanja u skladu sa članom 29. Stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu: zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11131

Povratak...