f Podnet zahtev za projekat adaptacije u Požegi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podnet zahtev za projekat adaptacije u Požegi

14.06.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije – modernizacije upravljačkih, bezbednosnih sistema na instalaciji Požega

14.06.2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09) daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac Projekta

REPUBLIČKA DIREKCIJA  ZA ROBNE REZERVE, BEOGRAD podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu  projekta  adaptacije – modernizacije upravljačkih , bezbednosnih sistema na instalaciji Požega, zaveden  pod brojem 353-02-01167/2017-16.

 Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-adaptacije-modernizacije-upravljackih-bezbednosnih-sistema-na-instalaciji-pozega/

Povratak...